İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

İLAN
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1-İşin Adı : Zeytinburnu Beştelsiz Askeri Lojmanları Hurda Malzeme Karşılığı Yıkım İşi.

2-İşin Konusu: İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Beştelsiz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 13,47 Ha büyüklüğündeki, 13.06.2019 tarihli Bakanlık Makam Olur’u ile ilan edilen, Rezerv Yapı Alanında bulunan askeri lojmanların ve diğer yapıların bir bütün olarak, çıkacak her türlü malzeme karşılığı, temel seviyesinde olacak şekilde yıktırılması (84.783,00 m2), alan sınırı içerisindeki sert zeminlerin sökülmesi (39.162,00 m²) ve söküm ve yıkım sonrasında çıkacak her türlü molozun kaldırılması ve alanın zemin seviyesinde yeknesak bir şekilde düzenlenmesi işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37’nci maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

Tahmin Edilen Bedel : 1.150.236,44 TL , Geçici Teminat:34.507,09 TL, Hasar Teminatı : 1.400.000,00 TL’dir.

3-İhale, 17.12.2019 Salı günü saat: 10.00'da İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün Abbasağa Mah.Yıldız Cad.No:47 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan toplantı salonunda yapılacaktır.

4-İhale dokümanı 16.12.2019 mesai bitimine kadar hafta içi, 08.30-12.00 ve 13.00-16.00 saatleri arasında İdarenin Abbasağa Mahallesi, Yıldız Caddesi, No:47 Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde görülebilir.

5-İhale doküman bedeli 250 TL olup bu bedel, İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü’nün Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sok. No:11 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresine yatırılarak ihale dokümanı İdareden temin edilebilir.

6-İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmesi zorunlu olup, yer görme 16.12.2019 mesai bitimine kadar hafta içi saat 08.30-12.00 ve 13.00-16.00 arasında İdare kontrolünde yapılacaktır.

7- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için;

7.1 İhaleye 2886 sayılı Kanun’un 5. maddesindeki şartlara sahip olanlar katılabilir.

7.2 İhaleye teklif vermek için aşağıdaki belgelerin İdareye sunulması gerekmektedir.

a) Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belge.

b) Adli Sicil Kayıt Belgesi.

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri (Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri).

e) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

f) Tek belgede en az 40.000 m² veya 500.000 TL bedelli yıkım işi iş bitirme belgesi. (Özel sektörden alınması halinde işe ait sözleşme, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi ve sözleşmeye ilişkin faturalar veya bu faturaların örneklerinin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ek olarak sunulmalıdır.)

g) İşin adına alınmış geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektubu dışındaki teminatların İstanbul Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

h) Yıkımı yapılacak söz konusu taşınmazların yerini bildiğine ve gördüğüne dair İdare’den alınan yer gördü belgesi.

i) İhale Doküman bedelinin (250 TL) ödendiğine dair makbuz.

j) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

k) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat.

l) İş süresince en az 5 (beş) yıllık İnşaat Mühendisi, en az 3 (üç) yıllık İnşaat Teknikeri ve en az “B” Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı bulundurmayı içeren taahhütname.

m) İş süresince, aşağıdaki tabloda belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanları iş programına göre çalışma alanında bulundurmayı içeren taahhütname.

CİNS ADET (en az) ASGARİ KAPASİTE
Kamyon            5 8 ton
Yüksek Erişimli Ekskavatör            2 25 metre erişimli
Kazıcı Yükleyici (Beko Loder)            1 50 hp.
Su Arazözü            1 5.000 m³

n) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi/ sirküsü.

8-İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak ihale konusu işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

9-İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verilemez.

10-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

11-2886 Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamaz.

12-Teklifler, 17.12.2019 günü saat 10.00’a kadar İdareye elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İhale Komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmayan teklifler geçersiz kabul edilecektir.

13-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.