İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
PAY SATIŞI İLANI (822 ADA 46 PARSEL)

AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE PAY SATIŞI İLANI

İSTANBUL ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

Riskli Yapılar Şube Müdürlüğünden

 

Aşağıda bilgileri verilen taşınmazda; 6306 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 1. fıkrasına istinaden yeni yapılacak uygulamaya ilişkin hisseleri oranında maliklerin en az 2/3 çoğunluğu ile karar alınmış ve karara katılmayan Meryem AMAÇ, Nuray KESKİN ve Nuray ERDOĞAN DİNKÇİ  arsa paylarının açık artırma usulü ile satışı Müdürlüğümüzden talep edilmiştir. Müdürlüğümüzce söz konusu maliklerin arsa paylarının açık artırma usulü ile satışının 14.01.2020 tarihinde saat 10.00’da yapılmasına karar verilmiş ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre bütün maliklere bildirimde bulunulmuştur.

Ancak açık artırma usulü ile yapılan satış esnasında, üçte iki çoğunluğu sağlayan hissedarlar tarafından pey sürülmediğinden açık artırma usulü ile satış işlemi yapılamamıştır. Bu nedenle, 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A. maddesinin 12. fıkrasındaki ““Yapılan ilk satışta satılacak hissenin anlaşma sağlayan paydaşlarca alınmak istenmemesi durumunda; yeniden yapılacak satış işleminin yeri ve hangi tarih ve saatte yapılacağı belirlenerek tutanağa bağlanır. Bu tutanağın bir örneği satış için huzurda bulunan maliklere verilir. Satışı yapılacak hisseye ilişkin bilgiler ile satışın yapılacağı yer, tarih ve saat Müdürlük yayın araçlarıyla ve ilan panosuna asılacak yazı ile ilan edilir. Yeniden yapılacak satış işlemi neticesinde yine satış gerçekleşmez ise, satış gerçekleşinceye kadar her satış işleminin sonunda yapılacak diğer satışın yeri, tarihi ve saati bu fıkra hükümlerine göre belirlenerek ilan edilir.” hüküm gereğince aşağıda bilgileri verilen paylarının bir sonraki satışının 09.04.2020 tarihinde saat 11.00’de İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Riskli Yapılar Şube Müdürlüğünde (Altunizade Mahallesi, Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:34 Üsküdar/İSTANBUL)  yapılmasına karar verilmiştir.

6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A. maddesinin 11. fıkrasındaki hüküm gereğince söz konusu maliklerin hisselerinin satışına anlaşma sağlayan paydaşlar ve anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslar katılabilecektir.

6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A. maddesinin 13. fıkrasındaki hüküm gereğince satışa 3. kişilerin katılmak istemesi durumunda; satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak Müdürlüğümüze beyan etmeleri ve satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkra uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu oranında nakit teminat vermeleri şarttır. Söz konusu nakit teminatın İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Cağaloğlu Şubesi nezdindeki tahsilat hesabına (Iban:TR890001000889000010005069) ve hangi hisse/hisseler için yatırıldığını gösteren makbuzun/makbuzların aslının/asıllarının satıştan önce ibraz etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

 

Malik Adı

İlçe

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü m²

Hisse Oranı

Niteliği

Rayiç Bedel (TL)

Teminat (TL)

İmar Durumu

Meryem AMAÇ

Kadıköy

Osmaniye

154

822

46

626,50

1/10

Arsa

482.405,00

48.240,50

Konut Alanı

Nuray KESKİN

1/10

Arsa

482.405,00

48.240,50

Nuray Erdoğan DİNKÇİ

1/10

Arsa

482.405,00

48.240,50