İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
YIKIM İŞİ İHALESİ İLANI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

1-İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 13,47 Ha büyüklüğünde olan ve 13.06.2019 tarihli ve 136834 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile "Rezerv Yapı Alanı" ilan edilen alan içerisinde bulunan Askeri Lojman Alanında yer alan tüm yapıların yıkılıp enkaz bedeli karşılığında İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en yüksek bedeli vermeyi teklif eden isteklilere ihale edilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

 

Muhammen Bedeli 1.000.000,00 TL, Geçici Teminat 30.000,00 TL, Güvence Teminatı 1.500.000,00 TL’dir.

 

2-İhale, 05.11.2019 Salı günü saat:10.00'da İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün Abbasağa Mah.Yıldız Cad.No:47 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan toplantı salonunda yapılacaktır.

3-İhale dökümanı, mesai saatleri içerisinde İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün Abbasağa Mah.Yıldız Cad.No:47 Beşiktaş/İstanbul adresinde 250 TL karşılığında satın alınabilecektir.

4- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için;

 

A) GERÇEK KİŞİLERİN;

 

a) İşin adına alınmış yukarıda belirtilen tutarlarda geçici teminat,

b) Söz konusu yıkım yapılacak gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair dilekçe.

c) İhale Döküman bedeli (250,00 TL) makbuzu.

d) 2019 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sisteme göre ikametgâh belgesi,

e) Nüfus Cüzdan fotokopisi, (Muhtarlıktan veya İl Nufus Müdürlüğünden)

f) Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.

g) Noter tasdikli imza beyannamesi

h) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi,

ı) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

j) Şirket bünyesinde en az 5(beş) yıllık İnşaat Mühendisi ve en az 3(üç) yıllık İnşaat Teknikeri bulundurmayı taahhüt edecektir.

k) Tek belgede en az 40.000 (kırkbin) m2 veya 300.000 (üçyüzbin) TL bedelli yıkım işi iş bitirme belgesine sahip olmak.

l) Bir adet en az 25mt yüksek erişimli paletli ekskavatör, 1 adet su arazözü ve dört adet kamyon iş süresince hazır bulundurmayı taahhüt edecektir.

m) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

n) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

o) İsteklinin ortak girişim olması halinde, KİK in standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

 

B) TÜZEL KİŞİLERİN;

 

a) İşin adına alınmış yukarıda belirtilen tutarlarda geçici teminat,

b) Söz konusu yıkım yapılacak gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair dilekçe.

c) İhale Döküman bedeli (250,00 TL) makbuzu.

d) 2019 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sisteme göre ikametgâh belgesi,

e) Nüfus Cüzdan fotokopisi, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)

f) Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.

g) Noter tasdikli imza beyannamesi

h) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi,

ı) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

j) Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeleri,

k) Şirket bünyesinde en az 5(beş) yıllık İnşaat Mühendisi ve en az 3(üç) yıllık İnşaat Teknikeri bulundurmayı taahhüt edecektir.

l) Tek belgede en az 40.000 (kırkbin) m2 veya 300.000 (üçyüzbin) TL bedelli yıkım işi iş bitirme belgesine sahip olmak.

m) Bir adet en az 25mt yüksek erişimli paletli ekskavatör ve dört adet kamyon iş süresince hazır bulundurmayı taahhüt edecektir.

n) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar

o) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

p) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi,

r) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

 

5-İhaleye katılmak isteyen taliplilerin, teklifleri (kapalı zarf şeklinde) ile beraber ihale saatinde, ihale salonunda hazır bulunmaları,

6-Telgraf veya Telefaksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitte serbesttir.