İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Riskli Alan

RİSKLİ ALAN NEDİR?

Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen uygulama alanıdır.

Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerler;

  1. Planlama veya altyapı hizmetlerinin yetersiz olması,
  2. İmar mevzuatına aykırı yapılaşmanın bulunması,
  3. Altyapı veya üstyapıda hasar meydana gelmiş olması sebeplerinden birinin veya bir kaçının bir arada bulunması halinde,

Üzerindeki toplam yapı sayısının en az % 65’i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskân ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlar da riskli alan ilan edilebilir. (Ek Madde 1. 26.04.2016)

RİSKLİ ALAN İLANI

RİSKLİ ALAN İLAN SÜRECİ ŞEMA

RİSKLİ ALAN İLANI TALEBİ DOSYASINDA OLMASI GEREKEN EVRAKLAR

  • Teknik Rapor-Fizibilite Raporu-Dönüşüm Senaryosu
  • Sınır Krokisi Ve Koordinat Listesi
  • Uydu Görüntüsü- Halihazır Harita
  • Meri Ve Öneri İmar Planları
  • Kamuya Ait Taşınmaz Listesi-Mülkiyet Listesi
  • Yer Bilimsel Etüt Raporu
  • İş/Uygulama Takvimi