İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Rezerv Yapı Alanı

REZERV YAPI ALANI NEDİR?

6306 sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanlardır.

Rezerv yapı alanlarda, Kanunun amacı çerçevesinde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek ve Kanunda öngörülen amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere;

  • Riskli alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapılarda ikamet edenlerin nakledileceği rezerv konut ve işyerleri,
  • Gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulama yapılabilir ve bu alanlar yeni yerleşim alanı olarak kullanılabilir.

 

 

REZERV YAPI ALANI İLANI

 

REZERV YAPI ALANI TALEBİ DOSYASINDA OLMASI GEREKEN EVRAKLAR

  • Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı hâlihazır haritası
  • Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritası
  • Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesi
  • Alanda yapılacak inceleme neticesinde gözlemsel verilere dayanılarak hazırlanacak gerekçe raporu
  • Alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenecek sair bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosya