İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
PAY SATIŞI İLANI (1451 ADA 100 PARSEL)

İSTANBUL ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

RİSKLİ YAPILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

Aşağıda bilgileri verilen taşınmazda; 6306 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 1. fıkrasına istinaden yeni yapılacak uygulamaya ilişkin hisseleri oranında maliklerin en az 2/3 çoğunluğu ile karar alınmış ve karara katılmayan Yıldız ALTUNBAY’ın arsa payının açık artırma usulü ile satışı Müdürlüğümüzden talep edilmiştir. Müdürlüğümüzce söz konusu malikin arsa payının açık artırma usulü ile satışının 14.11.2019 tarihinde (Perşembe) ve saat 10.00’da yapılmasına karar verilmiş ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre bütün maliklere bildirimde bulunulmuştur.

Ancak açık artırma usulü ile yapılan satış esnasında, üçte iki çoğunluğu sağlayan hissedarlar tarafından pey sürülmediğinden açık artırma usulü ile satış işlemi yapılamamıştır. Bu nedenle, 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A. maddesinin 12. fıkrasındaki ““Yapılan ilk satışta satılacak hissenin anlaşma sağlayan paydaşlarca alınmak istenmemesi durumunda; yeniden yapılacak satış işleminin yeri ve hangi tarih ve saatte yapılacağı belirlenerek tutanağa bağlanır. Bu tutanağın bir örneği satış için huzurda bulunan maliklere verilir. Satışı yapılacak hisseye ilişkin bilgiler ile satışın yapılacağı yer, tarih ve saat Müdürlük yayın araçlarıyla ve ilan panosuna asılacak yazı ile ilan edilir. Yeniden yapılacak satış işlemi neticesinde yine satış gerçekleşmez ise, satış gerçekleşinceye kadar her satış işleminin sonunda yapılacak diğer satışın yeri, tarihi ve saati bu fıkra hükümlerine göre belirlenerek ilan edilir.” hüküm gereğince aşağıda bilgileri verilen payın bir sonraki satışının 14.01.2020 tarihinde saat 11.00’de İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Riskli Yapılar Şube Müdürlüğünde (Altunizade Mahallesi, Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:34 Üsküdar/İSTANBUL)  yapılmasına karar verilmiştir.

6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A. maddesinin 11. fıkrasındaki hüküm gereğince söz konusu maliklerin hisselerinin satışına anlaşma sağlayan paydaşlar ve anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslar katılabilecektir.

6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A. maddesinin 13. fıkrasındaki hüküm gereğince satışa 3. kişilerin katılmak istemesi durumunda; satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak Müdürlüğümüze beyan etmeleri ve satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkra uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu oranında nakit teminat vermeleri şarttır.

İlan olunur.