İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Kuruluş ve Görevler

KURULUŞUMUZ

·         04.07.2011 tarih ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile depreme karşı dayanıksız yapı ve alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak Bakanlığımızın görev ve yetkisi altında tanımlanmıştır.

·         İl Müdürlüğümüzde 14.12.2011 tarih ve 472 kayıt nolu Valilik Olur yazısı ile Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü fiilen göreve başlamış, 02.01.2012 tarih ve 14 kayıt nolu Valilik Olur yazısı ile Şube Müdürlüğünün ismi “Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

12/09/2012 tarih ve 28407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/08/2012 tarih ve 2012/3648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği İlimizde İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurulmuş olup, 10.04.2014 tarih ve 5436 sayılı Bakanlık Makamının Olur'u ile İstanbul Valiliğine (Çevre ve  Şehircilik  İl  Müdürlüğü)  bağlanmıştır. 18.07.2019 tarih ve 167027 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile Altyapı ve  Kentsel Dönüşüm  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğü'ne doğrudan bağlanarak faaliyete geçen İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü bünyesinde 05.08.2019 tarih ve 184649 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile Dönüşüm Alanları Şube Müdürlüğü, Mevzuat ve Denetim Şube Müdürlüğü, Riskli Yapılar Şube Müdürlüğü, İdari Hizmetler ve Finansman Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

 

 

RİSKLİ YAPILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Görevler: 

a) İstanbul’da 6306 sayılı Kanun uyarınca tespiti yapılan riskli yapıların tahliye ve yıktırılmasına ilişkin olarak İdarece yürütülen faaliyetleri takip etmek ve istatistiksel bilgileri tutmak,

 

b) Riskli yapı tespiti yapmak üzere lisanslandırılan kurum ve kuruluşlardan görevlerini mevzuatta öngörülen esaslara uygun olarak yerine getirmeyenler hakkında süre vererek savunma istemek ve durumu gereği yapılmak üzere bilgi/belgeler ile Bakanlığa bildirmek,

 

c) Riskli yapı tespitine yapılan itirazları inceleyecek teknik heyetlerin gündemlerini belirleyerek toplantılarını organize etmek,

 

ç) Teknik heyetlerde görevli üniversite öğretim görevlilerinin görev, yolluk ve huzur haklarına ilişkin idari işler ve Finansman Şube Müdürlüğüne iletmek üzere gerekli dokümanların hazırlanması,

 

d) Riskli yapı olarak tespiti yapılan taşınmazlarda maliklerin üçte iki çoğunluğu ile anlaşma sağlamayan hissedarların satış işlemlerinin İdarelerce yapılmasına yardımcı olmak ve mevzuat kapsamında satış işlemlerine ilişkin görüş bildirmek,

 

e) Riskli yapılarda, dönüşüme tabi tutulan taşınmazların değer tespiti işlemlerini ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemelerini yapmak veya yaptırmak,

 

f) Genel Müdür tarafından verilen benzer görevleri yapmak,

 

 

MEVZUAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Görevler;

a) Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahalli idareler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak, teknik altyapı tesislerine ilişkin envanteri tutmak,

 

b) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alanlarda altyapı sistem ve teknik altyapı tesislerinin planlanmasına, projelendirilmesine ve yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

 

c) 6306 Sayılı Kanun kapsamında Hak sahipleri ile müteahhit arasında imzalanmış olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetim ve kontrol sonrası resen fesih işlemlerini yürütmek,

 

ç) 6306 sayılı kanunla hakkında dönüşüm uygulamaları kapsamında tahliye ile yıkıma ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

 

d) Uygulama alanında ilgili kurum tarafından değil de gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulması durumunda, yapım işini üstlenen müteahhitlerin payına düşen bağımsız birimlerin satışına ilişkin ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemleri yapmak,

e) Müdürlüğün taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukukî uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder. 

f) Genel Müdür tarafından verilen benzer görevleri yapmak,

 

 

DÖNÜŞÜM ALANLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Görevler:

a) Riskli alanlar, gecekondu alanları ile vasfının bozulmasından dolayı orman ve mera dışına çıkarılan alanların iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları ile ilgili çalışmaları yürütmek ve bu alanlardaki uygulamaların takibini yapmak,

b) 5393 sayılı Kanun kapsamındaki kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanları ile 5366 sayılı Kanun kapsamındaki yenileme alanlarına ait tekliflerin incelenmesi ve Bakanlar Kuruluna sunulmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c) İstanbul’da 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alanların ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesine yönelik iş ve işlemleri İdarelerce koordinasyon sağlamak suretiyle yürütmek,

ç) Riskli alan ile rezerv yapı alanlarında ve riskli alan ile rezerv yapı alanı belirlenmesine esas uygulamalarda, her tür ve ölçekteki plan ve projeleri (master plan, yönetim planları, İmar planı, kentsel tasarım projeleri, imar uygulaması, uygulama projeleri vb.) ilgili mevzuatı çerçevesinde yapmak veya yaptırmak, onanmak üzere ilgili birime sunmak, riskli alanlara ait plan ve projelerin uygulanmasını sağlamak, bu amaçla gelişmeleri izlemek ve denetlemek,

d) İlçe Belediyelerince hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgelerinde belirtilen dönüşüm stratejilerinin gerçekleştirilmesi hususundaki çalışmaları denetlemek,

e) Riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine aktarılacak kaynağın miktarının belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, tahsis edilecek veya aktarılacak kaynak miktarına göre Makam Oluru almak ve ödemeye ilişkin iş ve işlemler için ilgili Daire Başkanlığına iletmek,

f) Riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında Bakanlıkça yürütülen uygulamalarda proje bazında hak sahipleri ile yapılacak sözleşme ve anlaşmaların şartlarını ve kriterlerini oluşturmak, onaylanmak üzere Bakanlık Makamına sunmak, Bakanlıkça belirlenen esaslar dâhilinde proje bazında hak sahipleri ile anlaşmalar yapmak,

g) Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde, inşaat yapmak veya yaptırmak, arsa paylarını belirlemek, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki esaslara göre paylaştırmak, payları ayırmak veya birleştirmek, Türk Medeni Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak tesis etmek,

ğ) Riskli yapıyı malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlar ile yapılacak olan anlaşmanın belirlenerek bunlara yardım yapılması ve enkaz bedeli ödenmesi işlemlerini yürütmek 

h) Görev alanına giren konularda yapılacak ödemelerde, gerçekleştirme görevlisi olarak ödeme emri belgesi ve eklerini düzenleyerek muhasebeleştirilmesini sağlamak üzere ilgili Daire Başkanlığına göndermek,

ı) 6306 sayılı Kanun ve İlgili Yönetmelikleri uyarınca İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine tek seferde veya yürütülen işin safhalarına göre Bakanlıkça aktarılacak kaynağın ödenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

 

i) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü birimlerinin görüşlerini de alarak, İstanbul’daki 6306 sayılı Kanunun uygulamalarına ilişkin stratejik dönüşüm politikalarını belirlemek,

 

j) İlgili İdarelerden bilgi belge temin ederek İstanbul’da 6306 sayılı Kanun kapsamında Bakanlıkça riskli alan ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesine yardımcı olmak,

 

k) İstanbul’daki Riskli alan ve rezerv yapı alanlarında bulunan taşınmazların mülkiyet ve malik bilgilerini tespit etmek veya ettirmek,

 

l) Rezerv yapı alanlarında ve riskli alanlarda bulunan Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazların Bakanlığa tahsisi, bu taşınmazların TOKİ'ye veya İdareye devri ve bu taşınmazlar üzerinde Kanun kapsamındaki uygulamalara bağlı olarak meydana gelen yeni taşınmazların üçüncü şahıslara devri ve tescili ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

 

m) Bakanlıkça uygulama yapılan alanlarda, dönüşüme tabi tutulan taşınmazların değer tespiti işlemlerini ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemelerini yapmak veya yaptırmak,

 

n) Riskli yapıların bulunduğu parsellerle ilgili olarak tevhit, ifraz, terk, ihdas, tapuya tescil işlemleri vb. ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

 

o) 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kamulaştırmalara ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

 

ö) Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde Bakanlığın ön alım hakkını kullanmasına ve bu alanlardaki taşınmazları satın almasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

 

p) 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli ve rezerv alanlara bulunan maliklerin hisseleri oranında üçte iki çoğunlukla aldıkları karara katılmayanların hisselerinin satışının yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

 

r) Kanun kapsamındaki alanlarda Hazine adına tescil edilip Bakanlığa tahsis edilen taşınmazların envanterini tutmak, bu taşınmazların satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve satışa ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

 

s) Kanun kapsamında hak sahiplerine geçici konut tahsisine ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

 

ş) 6306 sayılı Kanun kapsamındaki riskli alan ve rezerv yapı alanlarında üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda anlaşma sağlamayan maliklerin arsa paylarının satışını gerçekleştirmek veya yetkilendirilmesi halinde İdarece gerçekleştirilmesine katkı sağlamak,

 

t) Genel Müdür tarafından verilen benzer görevleri yapmak, 

 

İDARİ HİZMETLER VE FİNANSMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Görevler;

a) Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yapılacak her türlü harcamaya ilişkin belgelerin muhasebeleştirilmesini sağlamak,

 

b) 6306 sayılı Kanun kapsamında İlçe Belediyelerince yürütülen kira yardımı işlemlerinin takibini yapmak ve gerektiğinde uygulama alanlarındaki hak sahiplerine yapılacak kira yardımı işlemlerini yapmak,

 

c) Toplumu bilgilendirmek amacıyla müdürlüğün faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve özendirmek için fiziksel ve dijital tanıtım çalışmalarını yapar.

 

ç) Kentsel dönüşüm alanlarında yapılacak çalışmaların kalitesini yükseltmek amacıyla yönelik yurt içi ve yurt dışı teknik inceleme gezileri yapar.

 

d)Su, doğalgaz, elektrik, telefon, kalorifer, pis su, klima asansör vb. tesisatların işletilmesi, bakımının yapılması veya yaptırılmasını sağlamak,

e) Rutin hizmetlerin yürütülmesinde hizmet ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesini sağlamak, hizmet alımları ile ilgili işlemleri yürütmek, ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek için 2886, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre; Müdürlüğün yapım, malzeme ve hizmet alımı ihtiyacını karşılamak,

 

f) Bilişim altyapısını oluşturmak üzere ihtiyaç duyulan donanımı temin etmek ve mevcut donanımın bakım ve onarım işlemlerini yürütmek,

 

g) Kurum içi, kurum dışı nakil ve açıktan atama, müktesep üstü kadrolara atama, vekâlet ve geçici görevlendirmelerde, göreve başlama ve ayrılış tarihlerini bildirmek,

 

ğ) Personelin SGK sigortalı işten ayrılış ve işe giriş bildirgelerini yapmak, Bakanlığa göndermek,

 

h) 4483 sayılı Kanun uyarınca personel hakkında yürütülen adli soruşturma ve kovuşturma safahatını takip etmek ve periyodik olarak Bakanlığa bilgi vermek, disiplin işlemi yapılan personele ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa göndermek,

ı) Çalışan personelin sendikaya üyelik ve çekilme işlemlerini takip etmek,

i)  Maaş ve kesenek karşılıklarını hesaplamak, kesenek karşılığını Sosyal Güvenlik Kurumu hesabına yatırmak, kişiye alacağının ödenmesini sağlamak,

j) Genel Evrak ve arşiv işlemlerinin, posta ve kurye işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

k) Arşiv ve dosyalama işlemlerini yapmak, arşivde bulunan evrakların uygun koşullarda muhafaza edilmesini sağlamak, mevzuata göre miadı dolmuş evraklarla ilgili iş ve işlemleri yapmak, arşivler arası evrakların transferini yapmak, yılsonunda üst makamlara gönderilmesi gereken raporları düzenleyerek raporların üst makamlara ulaşmasını temin etmek,

l) Hizmet binasının güvenliğini sağlamak, güvenlik görevlilerinin sevk ve idare edilmesini sağlamak, Hizmet binasının temizlik işlerinin yapılmasını sağlamak, Hizmet binasının bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlamak, İşyeri tabldot işlerini yürütmek, Ulaşım giderleri ile ilgili alım işleri ve işlemleri yürütmek,

m) Ayniyat işlemlerini takip etmek

n) 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi hizmet veren araçların sevk ve idaresini sağlamak, taşıtların tamir ve bakımını yaptırmak, ruhsat, zorunlu trafik sigortası, muayene işlemlerini takip etmek, akaryakıt ve tamir giderlerini kontrol ederek kaydını yapmak,

o) Yurt içi personel eğitimlerini organize etmek ve bu doğrultuda gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

ö) Genel Müdür tarafından verilen benzer görevleri yapmak,